Müşteri İmza Yetkilisi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Müşteri İmza Yetkilisi
İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen ilgili kişi grubunun şirket tarafından tutulan veriler için geçerlidir.
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Batu International Lojistik İç ve Dış Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? ·      Hangi verilerinizin toplandığı

·      Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·      Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·      Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·      Verinizin imhası

·      KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? İmza, Ad Soyad, Çek bilgileri, Fatura Tarihi, Fatura Seri – Sıra No, Fatura bilgileri

Adli dosyalarda(dava, icra vb.) yer alan bilgiler, TCKN, Ana Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, İkamet Adresi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mah/Köy, Aile Sıra No, Cilt No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Cilt/Aile/Sıra No (Sirkülere Esas Belge Nüfus Cüzdanı ise), Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle/Köy (Sirkülere Esas Belge Nüfus Cüzdanı ise), Doğum Yeri (Sirkülere Esas Belge Nüfus Cüzdanı ise), Seri/ Sıra No, Adres, E-posta adresi, GSM no, Firmadaki Unvan, Telefon no

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ? Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetki kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli merciler, hukuk danışmanları, mali müşavir, bankalar, bulut sunucu danışmanlık veren firma, iş ortakları, tedarikçiler, dış kaynak mal ve/veya hizmet alınan üçüncü taraf kişi ve kurumlar ile paylaşılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? Kişisel verilerinizi; Matbu bir formun doldurulması suretiyle, Müşteri taleplerinin iletilmesi suretiyle, Bölüm yöneticisi vasıtasıyla, İcra müdürlüklerinden gelen müzekkereler suretiyle, Banka Dekontu vasıtasıyla, Müşteri tarafından e-posta yoluyla, Oluşturulan siparişin sisteme düşmesi suretiyle TOPLUYOR; Kullanmış olduğumuz Siber programında ilgili cari kartın içine yazılması ve Cari Hesap Formunun yüklenmesi, Şirket avukatı tarafından bilgisayar ve klasör ortamında arşivlenme, E – posta, Yazılım içerisinde, Müşteri bilgilerinin sisteme tanımlanması şeklinde veya Hizmet Sözleşmelerinin fiziki olarak saklanması suretiyle İŞLİYORUZ.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetki kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR? ·      Sözleşmenin Kurulması / İfası

·      Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

·      Kanunlarda Öngörülme

·      Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da www.batulogistics.com  üzerinde belirtilen e-posta, faks ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Batu International Lojistik İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0150057660300014

Adres: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. No:12B Koza Plaza A Blok Kat:10 Ofis:38 Atışalanı / Esenler 34235 İstanbul

KEP Adresi: batuinternational@hs02.kep.tr

 

 

 

Size yardımcı olmak isteriz.

Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.