DAVRANIŞ KURALLARI TALİMATI

Doküman Numarası  : T.P.03.01
Yürürlük Tarihi           : 01.07.2021
Revizyon Tarihi          :–
Revizyon Numarası   : 00
1.GENEL İLKELER Batu International Logistics’in tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Tüm Batu International Logistics çalışanları; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinde bu genel ilkeleri esas alarak hareket etmelidirler.
1.1 Dürüstlük Batu International Logistics; tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.
1.2 Şeffaflık Batu International Logistics; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.
1.3 Tarafsızlık Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm Batu International Logistics çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.
1.4 Gizlilik Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler Batu International Logistics içinde yetkisi olan kişiler tarafından Etik Kurallar çerçevesinde ve sadece Batu International Logistics menfaatleri doğrultusunda KVVK’ya uygun olarak kullanılabilir.
1.5 Yasalara ve düzenlemelere uyum Batu International Logistics tüm faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.
2.SORUMLULUKLAR Etik Kurallarının Batu International Logistics genelinde etkin bir biçimde uygulanabilmesi için üst yönetime, yöneticilere ve tüm çalışanlara düşen sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.
2.1 Ana Şirket Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitesi
 • Etik Kuralların uygulanmasından en üst seviyede Şirket Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite sorumludur.
 • Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Etik Kuralları kabul eder ve bu ilkelere uyar.
 • Etik Kuralların uygulanması için Batu International Logistics içinde uygun ortamı temin eder.
 • Etik Kurallara aykırı hareketlerin bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının temin edilmesini sağlar.
2.2 Yöneticiler
 • Tüm yöneticiler Etik Kuralları kabul eder, bu ilkelere uyar ve davranışlarıyla diğer çalışanlara örnek teşkil eder.
 • Etik Kuralların kendi idaresi altında çalışan personel tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar.
 • Etik Kuralların öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını sağlar.
 • Çalışanları hiçbir durumda ve hiçbir nedenle Etik Kurallara aykırı davranmaya zorlayamaz.
 • Çalışanların Etik Kurallarla ilgili soru, şikâyet, öneri ve isteklerini dinler, çalışanları geri bildirimlerini iletmeleri konusunda teşvik eder.
 • Görev alanındaki iş süreçlerini Etik Kurallar çerçevesinde değerlendirir, aykırı durumları tespit eder ve Etik Kurallara uyumu sağlayıcı tedbirleri alır.
2.3 Tüm Batu International Logistics Çalışanları
 • Tüm Batu International Logistics çalışanları Etik Kuralları kabul eder ve bu ilkelere uyar.
 • Diğer çalışanların Etik Kurallara uyması için çaba sarf eder, çalışanları bu konuda teşvik eder.
 • Etik Kurallara aykırı davranış ve hareketleri yöneticilerine ve aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirir.
 • Tüm çalışanlar kendi görev alanlarını ve Batu International Logistics genelini ilgilendiren yönetmelik, prosedür ve talimatları bilir ve bunları eksiksiz uygular.
3.UYGULAMALAR

3.1 Şirket Kaynaklarının Kullanımı

 • Batu International Logistics kaynaklarının adil, etkin ve verimli kullanılmasına her zaman özen gösterilir. Tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur.
 • Batu International Logistics kaynakları kişisel çıkarlar veya Batu International Logistics haricinde herhangi bir kişi veya kurumun çıkarları için kullanılmaz.
 • Batu International Logistics varlıklarının çalınmasına, bozulmasına veya hasar görmesine karşı gereken özen gösterilir ve Batu International Logistics varlıkları azami ölçüde korunur.
 • Mesai saatlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilerek, kişisel işlerin mesai saatleri dışında halledilmesi sağlanır.
 • Çalışanlara tahsis edilen şirket araçları, mobil iletişim araçları, bilgisayarlar ve diğer araç-gereçler Batu International Logistics varlığı olarak değerlendirilir ve yukarıda belirlenen esaslar ile Batu International Logistics mevzuatı dahilinde kullanılır.
 • Batu International Logistics iletişim ağı üzerinden internet ve elektronik posta kullanırken, bilgi güvenliğini ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla Batu International Logistics mevzuatının gerektirdiği kurallara uyulur.
3.2 Bilgilerin Kullanımı
 • Batu International Logistics’in tüm muhasebe ve işletme kayıtları doğru, tam ve ilgili düzenlemelere uygun olarak tutulur ve her çalışan bu konudaki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.
 • Batu International Logistics çalışanları görevleri ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları bilgileri hiçbir zaman kendi kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Batu International Logistics içinden elde edilen ve kamuya açıklanmamış olan bir bilgiye dayanarak sermaye piyasalarından haksız kazanç sağlanmaz ve bu bilgiyi üçüncü şahıslar ile paylaşarak haksız kazanç sağlanmasına aracılık edilmez.
 • Kamuya açık olmayan bilgiler (stratejik planlar, satış fiyatı bilgileri, üretim teknikleri, yeni ürün ve hizmetlere ilişkin çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri vb.) Batu International Logistics dışından üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.
 • Topluluğa ait kamuya açık olmayan bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılması gerektiğinde mutlaka gizlilik sözleşmesi gibi bilginin yanlış kullanımını engelleyecek tedbirler alınır.
 • Topluluğa ait kamuya açık olmayan bilgiler hakkında yemek salonları, personel servisleri gibi umuma açık yerlerde konuşulmaz.
 • Batu International Logistics’e ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik, prosedürler ve talimatlar eksiksiz olarak uygulanır. Bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.
3.3 Çıkar Çatışmaları Batu International Logistics genelindeki tüm görevlerde ve faaliyetlerde Batu International Logistics menfaatleri gözetilir ve çıkar çatışmalarından uzak durulur. Kişisel çıkarların birinci önceliğimiz olan Batu International Logistics menfaatlerini gözetme becerisini etkilemesine izin verilmez. Batu International Logistics‘da görevler, sorumluluklar veya kimliği kullanılarak şahsi ve yakın akraba/arkadaşlara menfaat sağlanmaz.
3.3.1    Batu International Logistics Dışındaki Görevler
 • Batu International Logistics çalışanları “tacir”, “esnaf” veya “serbest meslek erbabı” sayılmalarını gerektiren görevlerde bulunmaz, her türlü şirket ve ticari işletmelerde, tacir veya esnaf yanında ücretli veya ücretsiz olarak görev almaz.
 • Batu International Logistics, kar amacı olmayan sivil toplum kuruluşlarında ve yardım derneklerinde gönüllü olarak görev alabilirler. Bu kapsamdaki çalışmaların çalışanların Batu International Logistics’deki görevlerini aksatmamasına, çıkar çatışması yaratmamasına ve Batu International Logistics politikalarına açıkça aykırılık teşkil etmemesine özen gösterilir.
 • Batu International Logistics çalışanları bir siyasi partiye üye olabilirler, fakat aktif olarak siyaset ve politika yapmaları; bu durumun Batu International Logistics politikaları ve faaliyetleri ile çıkar çatışması yaratmaması, Batu International Logistics’deki görevlerini aksatmaması şartıyla ve Y.K Başkan onayı ile mümkündür.
 • Batu International Logistics çalışanlarının; şirket politikaları ve kararları, şirketin üretim, satış ve benzeri uygulamaları ile ilgili olarak yayın organlarında yazı yazmaları, röportaj vermeleri, sunum veya konuşma yapmaları ancak Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile mümkündür.
 • Batu International Logistics çalışanlarının mesleki kuruluşlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında ders verebilmesi ancak Y.K Başkan onayı ile mümkündür.
 • Batu International Logistics faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda (meslek odası, birlikler, odalar, dernekler, kurullar, federasyonlar ve diğer kamu kurulu niteliğindeki kuruluşlar) görev alınması ancak YK Başkanı onayı ile mümkündür.
3.3.2 Hediyeler ve Ağırlanmalar
 • Müşterilerden ve tedarikçilerden hediye veya menfaat talep edilmez.
 • Müşteri ve tedarikçilerden ağırlanma ve iş yemeği taleplerinde bulunulmaz. Müşteri ve tedarikçilerden gelen iş yemeği teklifleri yerel standartlara uygun ve makul ölçülerde olmak şartıyla kabul edilebilir.
 • Müşteri ve tedarikçilerden gelen bedava tatil, indirim çeki, hediye çeki gibi nakit olmayan teklifler de hediye ve menfaat kapsamında değerlendirilir ve prensip olarak kabul edilmez. Ancak müşteri ve tedarikçilerden gelen hediye tekliflerinin geri çevrilmesi nezaketsizlik olarak algılanacak ve hediye vereni gücendirecek ise değeri 500 TL’yi veya döviz karşılığını geçmemek şartıyla kabul edilebilir.
 • Bu tür teklifler ancak tüm Batu International Logistics çalışanlarına aynı haklar sağlandığı taktirde kabul edilebilir.
 • Batu International Logistics temsilen iştirak edilen toplantı veya seminerlerden verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.
3.3.3 Yakın Akraba ve Arkadaşlar
 • Batu International Logistics içindeki görevler yerine getirilirken, aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar ile karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan bir iş ilişkisi içinde bulunulmaz.
 • Tedarikçi şirketlerde ve müşterilerde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar olması durumunda bu ilişkilerin bir çıkar çatışması yaratmasına izin verilmez.
 • Batu International Logistics içinde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve yakın arkadaşlar var ise; bu ilişkilerin şirket içinde alınacak kararları etkilemesine izin verilmez. Tüm Batu International Logistics çalışanları her durumda tarafsızlığını korur ve idaresi altında çalışanları performansına, bilgi ve tecrübesine göre değerlendirir.
 • İşe alım kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları için işe alım kararı vermezler Batu International Logistics menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile işe alım kararı verilebilir.
 • Satın alma kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireylerinin, yakın akraba ve arkadaşlarının doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde satın alma kararı vermezler. Bu durumun değerlendirmelerde açık olarak belirtilmesi, Batu International Logistics menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile satın alma kararı verilebilir.
 • Eski Batu International Logistics mensuplarının doğrudan/dolaylı olarak ortağı veya çalışanı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde ve bu şirketler ile yapılan her türlü işlerde bu durum açık bir şekilde belirtilir.
3.4 Diğer Kurumlarla Olan İlişkiler Batu International Logistics dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan iş ilişkilerinde Batu International Logistics Etik Kuralları Genel İlkeleri dikkate alınarak hareket edilir. Bu çerçevede ilişkilerde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve gizlilik esasları gözetilir, yasalara, kanun, talimat ve düzenlemelere uyulur, genel ahlak kurallarına özen gösterilir.
3.4.1 Müşteriler ve Tedarikçilerle Olan İlişkiler

 

 • Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde Batu International Logistics menfaatleri her zaman en üst seviyede gözetilir.
 • Müşteri ve tedarikçiler ile şahsi olarak -borç- alacak ilişkisi doğuracak işlemler gibi – karşılıklı veya karşılıksız menfaat ilişkisi kurulmaz.
 • Müşterilere verilen sözler tutulur, yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulmaz.
 • Müşteri ve tedarikçiler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde bulunulmaz.
 • Müşteri ve tedarikçiler hakkında üçüncü şahıslar tarafından yasal olmayan yollardan elde edilen ve Batu International Logistics çalışanlarına ulaşan bilgiler kesinlikle kullanılmaz ve paylaşılmaz.
 • Müşterilere ve tedarikçilere saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları çerçevesinde davranılır.
 • Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde bulunulmaz.
 • Müşteri ve tedarikçilerin gizli bilgileri üçüncü şahıslar ile kesinlikle paylaşılmaz.
 • Müşteri ve tedarikçilerle yapılan sözleşme ve protokollerin gereği yerine getirilir.
3.4.2 Rakiplerle Olan İlişkiler
 • Faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalara eksiksiz bir şekilde uyulur, rekabette doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ödün verilmez.
 • İştirak edilen toplantı, seminer veya tartışmalarda rekabet kurallarında öngörülen sınırların dışına çıkıldığı düşünüldüğünde dikkatli olunur ve gerekirse bu ortamlardan uzaklaşılır.
 • Rakipler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde bulunulmaz.
 • Rakipler hakkında üçüncü şahıslar tarafından yasal olmayan yollardan elde edilen ve Batu International Logistics çalışanlarına ulaşan bilgiler kesinlikle kullanılmaz ve paylaşılmaz.
 • Rakipler hakkında asılsız ve kaynağı belirsiz söylentiler yayılmaz veya bu söylentilere alet olunmaz.
3.4.3 Resmi Kurumlarla Olan İlişkiler

 

 • Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir.
 • Resmi kurumlarla olan ilişkilerde yanıltıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunulmaz. Var olan bir durumu olduğundan farklı göstererek Batu International Logistics lehine bir avantaj sağlamaya çalışılmaz, yasalar ve kanunlar nezdinde Batu International Logistics çıkarları sonuna kadar korunur.
 • Kanun, yasa ve düzenlemelerin uygulamaları hakkında tereddüt yaşandığında Batu International Logistics Hukuk Müşavirliği’ne ve Mali Müşavirlik’e danışılır.
 • Ayrıcalıklı bir işlem karşılığında bir kamu görevlisine doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir menfaat teklif edilemez. Batu International Logistics menfaatine dahi olsa hiç kimseye kanun ve yasal düzenlemeler dışında nakit veya nakit benzeri ödeme yapılamaz.
 • Batu International Logistics adına hareket eden üçüncü şahısların da (temsilciler, danışmanlar gibi) Batu International Logistics adına yaptıkları işlerde bu türlü tekliflerden uzak durması sağlanır.

 

4. BATU INTERNATIONAL LOGISTICS ETİK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR Batu International Logistics‘deki tüm görevlerde Batu International Logistics yönetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi Batu International Logistics Etik Kuralları da uygulanmalıdır. Batu International Logistics Etik Kurallarını veya prosedür, yönetmelik ve talimatlarını ihlal edenler, iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek disiplin yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

 • Batu International Logistics Etik Kuralları benimsenmeli ve bu kurallara aykırı davranışlarda bulunulmamalıdır.
Size yardımcı olmak isteriz.

Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.