İşe Giriş Periyodik Muayene Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu Eki

-Personel-

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen ilgili kişi grubunun şirket tarafından tutulan verileri için geçerlidir.
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Batu International Lojistik İç ve Dış Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? ·      Hangi verilerinizin toplandığı

·      Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·      Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·      Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·      Verinizin imhası

·      KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-2 no’lu formu olan İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu’nda yazılı olan kişisel verilerinizden; Ad Soyad, TCKN, Diploma No, İş Yeri Hekimliği Belge Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Telefon no, Cinsiyet, Fotoğraf, İmza, Medeni Hali, Çocuk sayısı, Eğitim durumu, Meslek, Adres, Çalıştığı Bölüm,Yapılan İş verileri.

 

Açık rıza vermeniz halinde; İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-2 no’lu formu olan İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu’nda yazılı olan sağlık verileriniz (Kan Grubu, Engellilik durumuna ilişkin bilgiler, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri (sağlık), Sağlık Durumunun Çalışmaya Engel Teşkil Edip Etmediği Bilgisi, Alerji durumu bilgisi, Aşı bilgileri, Kronik Hastalık Bilgileri, Kullanılan ilaçlar, Tıbbi Anamnez Bilgisi, Fiziki Muayene Sonuçları, Laboratuvar Sonuçları, Son 1 yıl içerisinde geçirilen hastalık bilgileri, Hastanede Yatma Sebebi, Geçirilen Ameliyat Bilgileri, Geçirilen İş Kazası Bilgileri, meslek hastalığı şüphesi ile tetkik ve muayeneye tabi tutulup tutulmadığı bilgisi, Maluliyet Bilgileri, Tedavi Bilgileri, sigara içip içmeme durumu/ sıklığ, alkol alıp almama durumu/ sıklığı, Boy, Kilo, Vücut Kitle Endeksi Bilgileri, belirtilen pozisyonda sağlık yönünden çalışmaya engel olup olmadığı bilgisi.)

 

KİŞİSEL VERİLRİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ? Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; İsg faaliyeti, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme amaçlarıyla İşyeri Hekimi, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? İşe giriş/ periyodik muayene formunun doldurulması suretiyle TOPLUYORUZ.

 

Kişisel verilerinizi, fiziki olarak işyeri hekimine ait özel odada ve kilitli dolapta muhafaza etmek, gerektiği takdirde SGK ve çeşitli kurum ve kuruluşlara bildirim yapmak yöntemleriyle İŞLİYORUZ.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Diğer Kişisel Verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR? ·      Şirketimizle akdedilen iş sözleşmesi ve eklerinin kurulması/ ifası,

·      Faaliyet alanımla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması

·      Hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması.

·      Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz için açık rıza vermiş olmanız hali.

·      Kanunlarda açıkça öngörülme

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Batu International Lojistik İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0150057660300014

Adres: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. No:12B Koza Plaza A Blok Kat:10 Ofis:38 Atışalanı / Esenler 34235 İstanbul

KEP Adresi: batuinternational@hs02.kep.tr

 

 

Size yardımcı olmak isteriz.

Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.